ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МУЛЬТИПРОФІЛЬ-СЕРВІС

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, ел. пошта: aliubych@multiprofile.com.ua

 

Відповідно до ч. 6 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. N 1655 “Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", з  метою  проведення  оцінки цілісного майнового комплексу необхідно здійснити:
     аналіз організаційно-правової  форми  підприємства,  цілісний майновий комплекс якого оцінюється;
     ознайомлення та   аналіз  ринку  продукції  (товарів,  робіт, послуг) цілісного майнового комплексу в  обсязі,  достатньому  для формування   уявлення  про  обсяг  та  сегментацію  такого  ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу,  перспектив діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого  оцінюється,  на  відповідному  ринку  для оцінки   коректності   припущень,  зроблених  під  час  підготовки прогнозу діяльності оцінюваного цілісного майнового комплексу;
     ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних  матеріалів, що  використовуються у діяльності підприємства,  цілісний майновий комплекс якого оцінюється,  у разі коли припущення щодо перспектив розвитку ринку сировини і основних матеріалів є складовою прогнозу діяльності такого майнового комплексу;
     аналіз правових засад  провадження  господарської  діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, зокрема ліцензування, квотування, застосування механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів,  робіт,  послуг),  наявність державної підтримки або  обмежень,  антимонопольні  та  екологічні вимоги, система оподаткування;
     аналіз його фінансово-господарської діяльності,  майнового та фінансового стану на дату оцінки та  за  період,  що  передує  цій даті;
     підготовку обґрунтованих  прогнозу  діяльності  підприємства, цілісний  майновий  комплекс  якого   оцінюється,  за основними показниками  виробництва  та  реалізації продукції,  фінансового і майнового  стану  та  прогнозу  потреби  такого   підприємства   в інвестиціях з визначенням джерел фінансування.
     Отримані висновки   за   результатами   проведених   аналізів покладаються в  основу  припущень,  що  використовуються  під  час проведення оцінки.

 

Згідно ч. 7 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. N 1655 “Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", застосовуються такі основні методичні підходи для проведення оцінки цілісного майнового комплексу:

1) майновий,

2) дохідний - означення надане у пп. 42-45 Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого Постановою КМУ від 10 вересня 2003 р. 1440.

3) порівняльний.

Див.: аналіз сценаріїв правовідносин між господарським товариством та учасником у фінансовій діяльностівласному чи запозиченому капіталі) господарського товариства.

 

Незважаючи на те, що сферою застосування Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна” є цілісні майнові комплекси господарських товариств, до статутних капіталів яких вноситься державне (комунальне) майно, деякі з положень зазначеної Постанови КМУ надають оцінювачам неоціненну методологічну допомогу при оцінці цілісних майнових комплексів з часткою державної (комунальної) власності.  Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 “Про затвердження Методики оцінки майна”:

Особливості оцінки цілісних майнових комплексів.

 

"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)" 

Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII П
ро господарські товариства

 


Закон України від 17.09.2008 № 514-VI Про акціонерні товариства 


Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV Про цінні папери та фондовий ринок 

Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні 

Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні Втрата чинності 11.04.2014 

Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI Про депозитарну систему України Набрання чинності 11.10.2013 

Закон України від 15.03.2006 № 3528-IV Про холдингові компанії в Україні 

Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР Про фінансовий лізинг 

Закон України від 15.03.2001 № 2299-III Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) Втрата чинності 01.01.2014 

Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI Про інститути спільного інвестування Набрання чинності 01.01.2014 

Закон України від 05.04.2001 № 2374-II Про обіг векселів в Україні 

Закон України від 22.12.2005 № 3273-IV Про іпотечні облігації 

Закон України від 06.11.2012 № 5479-VI Про аграрні розписки

Постанова КМУ від 29.11.2006 № 1655 Про затвердження Національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" 

Постанова КМУ від 25.08.2004 № 1117 Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування 

Постанова КМУ від 15.10.2004 № 1374 Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами 

Наказ Мінфін від 07.02.2013 № 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" + Додатки до Наказу 

Наказ Мінфін від 26.01.2001 № 49/121 Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації 

Наказ Мінфін від 11.08.1994 № 69 Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків 

Наказ Мінфін від 31.03.1999 № 87 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (Форма N 1) 

Наказ Мінфін від 27.04.2000 № 92 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" 

Наказ Мінфін від 18.10.1999 № 242 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Нематеріальні активи" 

Наказ Мінфін від 24.12.2004 № 817 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" 

Наказ Мінфін від 02.07.2007 № 779 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" 

Наказ Мінфін від 28.07.2000 № 181 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" 

Наказ Мінфін від 31.01.2000 № 20 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" 

Наказ Мінфін від 08.10.1999 № 237 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" 

Наказ Мінфін від 26.04.2000 № 91 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" 

Рішення ДКЦПФР від 30.12.2009 № 1639 Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств 

Рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322 Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств 

Рішення ДКЦПФР від 30.12.1998 № 222 Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій 

Рішення НКЦПФР від 31.07.2012 № 1073 Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій 

Рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства 

Рішення ДКЦПФР від 30.12.1998 № 221 Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств 

Рішення ДКЦПФР від 30.08.2011 № 1181 Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства 

Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Рішення ДКЦПФР від 03.07.2003 № 296 Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів 

Рішення ДКЦПФР від 24.11.2009 № 1478 Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду 

Наказ Мінфін від 30.11.1999 № 291 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування 

Наказ Мінфін від 30.11.1999 № 291 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

Наказ ФДМУ від 27.07.1995 № 969/97 Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів 

Конвенція від 07.06.1930 Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі 

Постанова ЦВК і РНК СРСР від 07.08.1937 № 104/1341 Положення про переказний і простий вексель 

IASB Міжнародний документ, редакція від 01.01.2012 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, ПКТ) 

Рішення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции сахарной промышленности и другое времен СССР.

 

   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep