Навчальна програма базової підготовки оцінювачів за напрямом

"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об‘єкти інтелектуальної власності"

Частина 3 статті 15 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” передбачає підвищення кваліфікації оцінювача, а згідно ч. 2 статті 28 цього Закону, “контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпеченням належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами – її членами” здійснюється саморегулівною організацією оцінювачів. 

 

ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ У НЕМАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ (II.)

 

II 1   Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  Див.: аналіз сценаріїв правовідносин між господарським товариством та учасником у фінансовій діяльностівласному чи запозиченому капіталі) господарського товариства.

 

II  2  Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

     1. Зустріч із замовником – укладання договору на проведення оцінки майна.

     2. Отримання необхідних вхідних даних.

     3. Проведення огляду, документування і фотографування, у випадку необхідності.

     4. Збір необхідної інформації для проведення оцінки (фінансова звітність, податкова звітність, первинні податкові документи, статистична звітність, акти на земельні ділянки, зведені показники фінансових планів на наступні роки для прогнозування, оборотно-сальдові відомості бухгалтерської звітності, документи про нематеріальні активи (патенти на винахід, патенти на корисну модель, патенти на промисловий зразки, свідоцтва на знаки для товарів та послуг, тощо).

     5. Виконання оціночних процедур по прийнятій базі оцінки.

     6. Оформлення висновку, звіту та додатків до звіту (у методиці та у Національному Стандарті № 1Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого Постановою КМУ 1440 від 10.09.2003 р. – вимоги до стандарту та до звіту).  Стандарт № 1 вимагає посилання на нормативні документи.  Додатки до звіту.  

     7.  Передача звіту про оцінку майна та висновку про вартість об'єкту оцінки (відповідно до умов договору на  проведення  оцінки  майна) замовнику з одночасною видачею акту прийомки-здачі виконаних робіт.

 

 

           

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep