Flag_of_the_United_Nations

ДЛЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ПІДПРИЄМСТВ, КОРПОРАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування”.

 

програмний продукт "1С:Підприємство 8".

 

Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  №№ 1-5 втратили чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів України N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013:

П(С)БО 1 Загальні вимоги.

П(С)БО 2   Баланс (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372, без змін, внесених наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1591). 

П(С)БО 3   Звіт про фінансові результати (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372, без змін, внесених наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1591).

П(С)БО 4   Звіт про рух грошових коштівнепрямий метод (існував до виходу Наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382).

П(С)БО 4   Звіт про рух грошових коштів - прямий метод (запроваджений Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382).

П(С)БО 5   Звіт про власний капітал.

 

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  №№ 6-34 залишились чинними:

П(С)БО 6   Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

П(С)БО 7   Основні засоби (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372)

П(С)БО 8   Нематеріальні активи (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372)

П(С)БО 9   Запаси

П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість

П(С)БО 11 Зобовязання

П(С)БО 12 Фінансові інвестиції

П(С)БО 13 Фінансові інструменти

П(С)БО 14 Оренда

П(С)БО 15 Дохід (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372)

П(С)БО 16 Витрати (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372)

П(С)БО 17 Податок на прибуток

П(С)БО 18 Будівельні контракти

П(С)БО 19 Обєднання підприємств

П(С)БО 20 Консолідована фінансова звітність

П(С)БО 21 Вплив змін валютних курсів

П(С)БО 22 Вплив інфляції

П(С)БО 23 Розкриття інформації щодо повязаних сторін

П(С)БО 24 Прибуток на акцію

П(С)БО 25 Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва

П(С)БО 26 Виплати працівникам

П(С)БО 27 Необоротні активи

П(С)БО 28 Зменшення корисності активів

П(С)БО 29 Фінансова звітність за сегментами

П(С)БО 30 Біологічні активи (з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2011 № 372)

П(С)БО 31 Фінансові витрати

П(С)БО 32 Інвестиційна нерухомість

П(С)БО 33 Витрати на розвідку корисних копалин

П(С)БО 34 Платіж на основі акцій

P.S.:  експерти ТОВ “Мультипрофіль-сервіс” та ГО «Інститут фінансів та права» вважають помилковим запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності, як таких, що спотворюють відповідність бухгалтерського і податкового обліків в Україні, створюючи непотрібні регуляторні ризики. Тим більше, що П(С)БО відповідає практиці фінансової звітності більшості країн, на практику яких посилається Міністерство фінансів України.  Тим не менше, стаття 12-1 Закону України 16 липня 1999 року N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” врегулювала застосування Міжнародних стандартів, з визначенням переліку видів господарської діяльності Кабінетом Міністрів України.

 

ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.

Порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджений Постановою правління НБУ 480 від 27.12.04 р.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженому Постановою Правління Національного банку України № 280 від 17.06.04 р.

 

ДЛЯ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ – КАЗЕННИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ (СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ) - РОЗПОРЯДНИКІВ ВЛАСНИХ КОШТІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.

 

ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.

Бюджетні   установи  -  органи  державної  влади,  органи місцевого самоврядування,  а також організації,  створені  ними  у встановленому   порядку,   що   повністю  утримуються  за  рахунок відповідно  державного  бюджету  чи  місцевого  бюджету.  (відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “одержувач  бюджетних  коштів  -  розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;…”)  Бюджетні установи є неприбутковими” (пункт 12 статті 2 Бюджетного кодексу України, затвердженого Законом України від 8 липня 2010 року N 2456-VI).  Наказ Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”.

 

Бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ ведеться розпорядниками бюджетних коштів.  Діяльність розпорядників бюджетних коштів врегульовується статтею 22 Бюджетного кодексу України).

 

Бухгалтерський облік у державному секторі:

 - національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі,

 - міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України"

 

ДЛЯ БЮДЖЕТІВ

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджено Наказом ДКУ від 28.11.2000 р. N 119. (Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться органами Державного казначейства).

 

“1С: Підприємство 8.  Розпорядник бюджетного фінансування для місцевих рад України. Базова версія”

 

 

Державні цільові програми:

Паспорт державної цільової програми, відповідно до Додатку 1 до Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 106.

Завдання і заходи з виконання Державної цільової програми, відповідно до Додатку 2 до Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 106.

Очікувані результати виконання Державної цільової програми, відповідно до Додатку 3 до Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 106.

Додатки до порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи, затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 04.12.2009 № 1367:

1) звіт про результати виконання державної (цільової) програми у звітному періоді,

2) пояснювальна записка,

3) заключний звіт про результати виконання.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

Бюджетні програми:

Відповідно до п. 8 статті 20  Бюджетного кодексу України, затвердженого Законом України № 2456 від 08 липня 2010 року, “головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом  45  днів  з  дня набрання чинності законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) затверджує спільно з Міністерством фінансів України (місцевим  фінансовим  органом) паспорт бюджетної програми”.

Паспорт бюджетної програми, відповідно до пункту 40 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI розробляється головним розпорядником бюджетних коштів. 

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми, відповідно до частини шостої статті 20  Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI.

Кошторис бюджетної програми, відповідно до частини шостої статті 20  Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI.

Звіт про виконання кошторисів, відповідно до частини шостої статті 20  Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI.

 

Кодифікатор нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів.

Розподіл видатків ____________ бюджету на _____ рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм.

 

Додатки до порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів:

Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

 

Додатки до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого Наказом ДКУ та МФУ від 05.01.2011 р. № 2:

Звітність для одержувачів бюджетних коштів (відповідно до пункту 38 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “одержувач  бюджетних  коштів  -  суб'єкт  господарювання, громадська чи інша  організація,  яка  не  має  статусу  бюджетної установи,   уповноважена   розпорядником   бюджетних   коштів   на здійснення заходів,  передбачених бюджетною програмою,  та отримує на їх виконання кошти бюджету;…”):

Додаток 4 – Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м).

Додаток 7 – Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м).

Додаток 9 – Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1).

Додаток 10 – Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).

Додаток 11 – Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

 

Звітність для розпорядників бюджетних коштів (відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “одержувач  бюджетних  коштів  -  розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;…”):

1) Бюджетна звітність розпорядників бюджетних коштів:

Додаток 4 – Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м).

Додаток 5 – Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м).

Додаток 6 – Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м).

Додаток 7 – Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м).

Додаток 8Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д).

Додаток 9 – Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1).

Додаток 10 – Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).

Додаток 11 – Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

Додаток 12 – Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

 

2) Розкриття елементів бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів (відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “ розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету …”):

Додаток 14 - ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Додаток 29 - Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет.

Додаток 30 - Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.

Додаток 31 – Довідка про використання про використання іноземних грантів.

Додаток 32 – Довідка про дебіторську заборгованість.

Додаток 33 - Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними.

Додаток 34 - Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями.

 

3) Фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів (відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету …”)::

Додаток 1 - БАЛАНС  (форма № 1).

Додаток 2 – Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м).

Додаток 3 - Довідка про рух грошових коштів.

 

4) Розкриття елементів фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів (відповідно до пункту 47 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету …”):

Додаток 14 - ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Додаток 15 – Звіт про рух необоротних активів (форма № 5).

Додаток 16 – Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6).

Додаток 17 – Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15).

Додаток 18Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках, станом на 1 січня 20__ року.

Додаток 19Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства, станом на 1 січня 20__ року.

Додаток 20 – Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на 1 січня 20__ року.

Додаток 21 – Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, уключених до мережі розпорядників вищого рівня, станом на 1 січня 20____ року.

Додаток 22 – Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.

Додаток 23Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків.

Додаток 24Довідка про депозитні операції.

Додаток 25Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”.

Додаток 26 – Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення на ______________ 20__ року.

Довідка 27 – Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду.

Додаток 28 – Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами.

 

 

ВИКОНАННЯ УГОД ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Типова угода щодо регіонального розвитку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 751  редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 748).

Звіт про виконання угоди щодо регіонального розвитку.

 

ЗВІТНІСТЬ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

Форми документів.

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep