Постанова КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655 “Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"

Вимоги до звіту про оцінку цілісного майнового комплексу

   32. Складання  звіту про оцінку цілісного майнового комплексу здійснюється у повній  формі  з  урахуванням  вимог,  установлених Національним стандартом  N  1  (  1440-2003-п ),  та особливостей, визначених цим Стандартом.

   33. Крім вимог, передбачених пунктами 54, 56-61 Національного стандарту N 1 ( 1440-2003-п ), звіт про оцінку цілісного майнового комплексу повинен містити інформацію,  зазначену в пункті 8  цього Стандарту.

 

*******************

 

Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р. № 1440   Про затвердження Національного стандарту N 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав

 

     54. Зібрані   оцінювачем  вихідні  дані  та  інша  інформація повинні відображатися у звіті про оцінку  майна  з  посиланням  на джерело  їх  отримання  та  у  додатках  до нього із забезпеченням режиму конфіденційності згідно з умовами  договору  на  проведення оцінки майна та з дотриманням вимог законодавства.

Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовки висновку про вартість майна

     56. Звіт  про  оцінку  майна  може  складатися  у повній чи у стислій формі.

     Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити:

     опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;

     дату оцінки  та  дату  завершення  складення звіту,  а у разі потреби  -  строк  дії  звіту  та  висновку  про  вартість  майна відповідно до вимог законодавства;

     мету проведення  оцінки  та  обґрунтування вибору відповідної бази оцінки;

     перелік нормативно-правових   актів,   відповідно   до   яких  проводиться оцінка; 

 

     перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки; 

 

     виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка; 

 

     опис та  аналіз  зібраних  і  використаних  вихідних даних та  іншої інформації під час проведення оцінки; 

 

     висновки щодо  аналізу  існуючого  використання  та  найбільш  ефективного використання об'єкта оцінки; 

 

     виклад змісту  застосованих  методичних підходів,  методів та  оціночних процедур,  а також відповідних розрахунків, за допомогою  яких підготовлено висновок про вартість майна; 

 

     письмову заяву  оцінювача  про  якість  використаних вихідних  даних та іншої інформації,  особистий огляд об'єкта оцінкиразі  неможливості   особистого   огляду   -   відповідні  пояснення  та  обґрунтування   застережень   і   припущень   щодо    використання  результатів  оцінки),  дотримання  національних  стандартів оцінки  майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її  проведення,   інші   заяви,   що  є  важливими  для  підтвердження  достовірності та об'єктивності оцінки майна і  висновку  про  його  вартість;

     висновок про вартість майна;

     додатки з  копіями  всіх  вихідних  даних,  а  також  у  разі  потреби -   інші   інформаційні   джерела,   які   роз'яснюють   і  підтверджують припущення та розрахунки.

     57. Звіт  про  оцінку  майна  дозволяється складати у стислій  формі у разі доопрацювання (актуалізації) оцінки об'єкта оцінки на  нову   дату   оцінки,   а   також  в  інших  випадках,  визначених  відповідними національними стандартами.

     У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі, повинні  зазначатися  етапи  проведення незалежної оцінки майна,  здійснені  оціночні процедури,  міститися  висновок  про  вартість,  а  також  зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація.

     У звіті про оцінку майна,  складеному у стислій формі з метою  доопрацювання  (актуалізації)  оцінки  на   нову   дату,   повинні  зазначатися:

     дата оцінки  та  дата  завершення  складення звіту,  а у разі  потреби  -  строк  дії  звіту  та  висновку  про  вартість   майна  відповідно до вимог законодавства;

     мета проведення  оцінки та перелік обмежень щодо застосування  результатів оцінки;

     перелік нормативно-правових   актів,   відповідно   до   яких  проводиться оцінка;

     додаткові відомості   про   зібрані  і  використані  під  час  доопрацювання  (актуалізації)  оцінки   вихідні   дані   та   інша  інформація про об'єкт оцінки, які можуть вплинути на достовірність  та об'єктивність оцінки майна, проведеної на нову дату;

     висновки про  існуюче  та  найбільш  ефективне   використання  об'єкта оцінки, їх зміну порівняно з попередньою датою оцінки;

     зміст використаних методичних підходів,  методів та оціночних  процедур,  у разі потреби - з наведенням необхідних розрахунків, а  також змісту відповідних застережень і припущень;

     висновок про вартість майна;

     додатки з  вихідними  даними  та  іншою інформацією,  що були  використані в процесі проведення оцінки.

     Відповідними національними стандартами  можуть  передбачатися  додаткові вимоги до змісту звіту про оцінку майна у стислій формі.

     Не дозволяється  складення  у  стислій формі звіту про оцінку  майна  у  разі  проведення  незалежної  оцінки  цілісних  майнових  комплексів,  часток  (паїв,  акцій)  або  повторного доопрацювання  (актуалізації)   оцінки    майна.    Відповідними    національними  стандартами можуть визначатися інші випадки,  коли складення звіту  про оцінку майна у стислій формі забороняється.

     58. Доопрацювання   (актуалізація)    оцінки    майна    може  здійснюватися  у разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна  та висновку про вартість майна,  встановленого законодавством, або  на   вимогу   замовника   оцінки,  коли  істотних  змін  в  умовах  функціонування та фізичному стані об'єкта оцінки,  а  також  стані  ринку  подібного  майна  від  дати  оцінки до дати оцінки,  на яку  передбачається   здійснення   доопрацювання   (актуалізація),   не  відбулося.

     Доопрацювання (актуалізацію)  оцінки  майна  та  з цією метою  складення у стислій формі звіту про оцінку майна здійснює оцінювач  та суб'єкт оціночної діяльності,  які складали у повній формі звіт  про оцінку цього майна.  У цьому разі попередній звіт  про  оцінку  майна,  складений  у  повній  формі,  розглядається  як невід'ємна  частина звіту про оцінку майна у стислій формі.

     З метою доопрацювання  (актуалізації)  оцінки  із  замовником  укладається  новий  договір  на  виконання  робіт  з доопрацювання  (актуалізації) оцінки майна, якщо можливість її проведення не була  передбачена у договорі на проведення оцінки майна.

     59. Звіт  про  оцінку  майна  підписується  оцінювачами,  які  безпосередньо проводили оцінку майна,  і скріплюється печаткою  та  підписом   керівника  суб'єкта  оціночної  діяльності  -  суб'єкта  господарювання.  Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані  оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про  оцінку майна зберігаються в архіві суб'єкта оціночної діяльності -  суб'єкта  господарювання  не  менше ніж п'ять років,  якщо інше не  встановлено договором на проведення оцінки майна.

     60. Висновок про вартість  майна  повинен  містити  відомості  про:

     замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна;

     назву об'єкта оцінки та його коротку характеристику;

     мету і дату оцінки;

     вид вартості, що визначався;

     використані методичні підходи;

     величину вартості, отриману в результаті оцінки.

     У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої  припущення та застереження щодо використання результатів оцінки.

     Висновок підписується    оцінювачем    (оцінювачами),    який  безпосередньо  проводив  оцінку майна,  і скріплюється печаткою та  підписом  керівника  суб'єкта  оціночної  діяльності  -   суб'єкта  господарювання.  Законодавством  можуть бути встановлені додаткові  вимоги до оформлення висновку про вартість об'єкта оцінки.

     61. Звіт про оцінку майна, додатки до нього готуються не менш  як  у  двох примірниках,  один з яких зберігається в оцінювача,  а  інші видаються замовнику після реєстрації в книзі  обліку  виданих  документів.

 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep