USA flag  Ukraine flag    Flag_of_the_United_Nations

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МУЛЬТИПРОФІЛЬ-СЕРВІС”

вул. Кучеренка 4, кв. 35, м. Полтава 36007, т (8 067) 401-93-74, (8 091) 301-93-74

iiп.р. № 26001186802 в АТ “Райффайзен Банк “Аваль”, МФО 380805, ЄДРПОУ: 36600954,  ел. пошта: aliubych@multiprofile.com.ua

                                                                                                                  

ОПТИМІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

 

Оптимізація грошових потоків є найбільш ймовірна при вертикальній інтеграції.

 

Розкриття внутрішньогупових операцій врегульовується двома наказами Міністерства фінансів України:

 - № 176 від 30.07.1999 р., яким затвердило Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність",

 - № 303 від 18.06.2001 р., яким затвердило Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін".

 

Згідно інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291, рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" містить наступні субрахунки:

  721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства",   

  722 "Дохід від спільної діяльності",

  723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

 

НЕФІНАНСОВА ГРУПА

 

Нефінансові групи складаються з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.  Абзац 2 пункту 3 П(С)БО 20 визначає, що “внутрішньогрупові операції -  операції  між  материнським  та дочірніми  підприємствами  або між дочірніми підприємствами однієї групи”.

 

У Господарському кодексі України від 16 січня 2003 року436-IV  є стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії, що містить сім пунктів:

 

    1. Асоційовані підприємства (господарські організації)  -  це  група  суб'єктів  господарювання - юридичних осіб,  пов'язаних між  собою відносинами економічної та/або організаційної  залежності  у  формі  участі  в статутному капіталі та/або управлінні. Залежність  між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною.

 

    2. Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає  у  разі  якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень  іншим  (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно  до   закону   та/або  установчих  документів  цього   підприємства  кваліфікованою більшістю голосів.

 

    3. Вирішальна  залежність  між  асоційованими  підприємствами  виникає  у  разі  якщо між підприємствами встановлюються відносини  контролю-підпорядкування    за    рахунок    переважної     участі  контролюючого  підприємства в статутному капіталі та/або загальних  зборах   чи   інших   органах   управління   іншого   (дочірнього)  підприємства,   зокрема   володіння   контрольним  пакетом  акцій.  Відносини вирішальної залежності можуть встановлюватися  за  умови  отримання  згоди  відповідних  органів  Антимонопольного  комітету  України.

 

     4. Про наявність простої та вирішальної залежності  має  бути  зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього)  підприємства та опубліковано відповідно до закону.

(  Частина  четверта  статті  126  із змінами, внесеними згідно із  Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )

 

     5.  Холдингова компанія - публічне акціонерне товариство, яке  володіє,  користується,  а  також   розпоряджається   холдинговими  корпоративними  пакетами  акцій  (часток,  паїв)  двох  або більше  корпоративних підприємств (крім пакетів акцій,  що  перебувають  у  державній власності). { Частина п'ята статті 126 в редакції Закону  N 3528-IV ( 3528-15 ) від 15.03.2006; із змінами, внесеними згідно  із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }

 

    6. Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність  холдингової компанії  виявиться  неплатоспроможним  та  визнається  банкрутом,  то    холдингова    компанія    несе    субсидіарну  відповідальність  за  зобов'язаннями  корпоративного підприємства.  { Частина шоста статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )  від 15.03.2006 }

     7. Загальні  засади  функціонування  холдингових  компаній  в  Україні,   а   також   особливості  їх  утворення,  діяльності  та  ліквідації регулюються Законом України "Про холдингові компанії  в  Україні"  (3528-15)  та  іншими  нормативно-правовими  актами.  { Частина сьома статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )  від 15.03.2006 }

 

БАНКІВСЬКА ХОЛДИНГОВА ГРУПА

 

 У Законі України від 7 грудня 2000 року № 2121-III  Про банки і банківську діяльність” є стаття 11. Банківська холдингова група:

 

     Банківська холдингова група - це  банківське  об'єднання,  до складу якого входять виключно банки.

 

     Материнському банку   банківської   холдингової   групи   має належати не менше 50 відсотків  акціонерного  (пайового)  капіталу  або голосів кожного з інших учасників групи,  які є його дочірніми банками.

 

     Дочірній банк не має  права  володіти  акціями  материнського  банку.  У разі,  якщо дочірній банк набув право власності на акції  материнського банку,  він зобов'язаний  відчужити  їх  у  місячний  термін.

 

     Банківські холдингові  групи  дозволяється створювати лише за  умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний  банк  групи  додаткових  організаційних  функцій стосовно банків -  членів  групи,  а  також  створення  системи  управління  спільною  діяльністю.

 

  Банківський нагляд   за  діяльністю  банківської  холдингової  групи здійснюється на  індивідуальній  та  консолідованій  основі.  Материнський  банк  зобов'язаний подавати консолідовано-фінансовий  та статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.

 

     Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за  зобов'язаннями  своїх  членів  у  межах  свого  внеску  в капіталі  кожного з них,  якщо інше не передбачено законом  або  угодою  між  ними”.

 

ФІНАНСОВА ХОЛДИНГОВА ГРУПА

 

У Законі України від 7 грудня 2000 року № 2121-III  Про банки і банківську діяльність” є стаття 12. Фінансова холдингова група:

 

     “Фінансова холдингова   група  має  складатися  переважно  або  виключно з установ,  що надають фінансові послуги,  причому  серед  них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути  фінансовою установою.

 

     Материнській компанії  має  належати  більше   50   відсотків  акціонерного  (пайового)  капіталу  кожного з учасників фінансової  холдингової групи.

 

     Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов'язана  подавати    наглядовим    органам    консолідовано-фінансовий   та  статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.

 

     Материнська компанія   фінансової   холдингової   групи   при  здійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльності  її  членів  на виконання законодавства і нормативно-правових актів  Національного банку України має право встановлювати правила,  що є  обов'язковими для членів фінансової холдингової групи.

  Материнська компанія фінансової холдингової групи  відповідає  за  зобов'язаннями  своїх  членів  у  межах свого внеску в капітал  кожного з них,  якщо інше не передбачено законом  або  угодою  між  ними”.

 

 

© ТОВ “Мультипрофіль-сервіс”            РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p` MAS jspq ebpn MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep