Аналітичний матеріал щодо необходності віднесення всього державного майна, у тому числі державних коштів, до державної корпоративної власності.

 

 

Витяги  з Державного класифікатора Україникласифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, чинний від 01.06.2004:

 

“…

2 ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

2.10 УСТАНОВА - організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

 

3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.4 ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ)

3.4.1 ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом [2, ст. 83]”.

3.4.4 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

3.4.5 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

3.4.6 ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства або на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

 

 

Витяги з Закону України Про бюджетний кодекс Українивід 8 липня 2010 року N 2456-VI

 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 2: бюджетні   установи  -  органи  державної  влади,  органи місцевого самоврядування,  а також організації,  створені  ними  у встановленому   порядку,   що   повністю  утримуються  за  рахунок відповідно  державного  бюджету  чи  місцевого  бюджету.  Бюджетні установи є неприбутковими;…”

 

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 2:власні надходження бюджетних установ - кошти,  отримані в установленому порядку бюджетними установами як  плата  за  надання послуг,  виконання робіт,  гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому  порядку  продукції  чи майна та іншої діяльності;…”

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 2:головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в  особі їх керівників,  які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;…”

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 2:доходи  бюджету  -   податкові,   неподаткові   та   інші надходження  на безповоротній основі,  справляння яких передбачено законодавством  України  (включаючи  трансферти,  плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ);…”

 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 2: кошторис  -   основний   плановий   фінансовий   документ бюджетної   установи,  яким  на  бюджетний  період  встановлюються повноваження  щодо  отримання  надходжень  і  розподіл   бюджетних асигнувань  на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною  установою  своїх  функцій  та  досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень;

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 2: місцевий  фінансовий  орган - установа,  що відповідно до законодавства України  здійснює  функції  з  складання,  виконання місцевих  бюджетів,  контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів,  а також інші функції,  пов'язані з  управлінням коштами  місцевого  бюджету.  Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів  Автономної  Республіки  Крим   віднесено   до   місцевих фінансових органів.  Сільський голова забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу,  якщо такий орган не створено згідно із законом; …”

Відповідно до пункту 47 частини першої статті 2: розпорядник  бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника,  уповноважена  на  отримання  бюджетних  асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

Відповідно до статті 13:

     4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до  коштів  загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.
     Власні надходження  бюджетних  установ  поділяються  на  такі групи:
     перша група - надходження від плати за послуги,  що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
     друга група  -  інші  джерела  власних  надходжень  бюджетних установ.
     У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

     підгрупа 1  -  плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

     підгрупа 2 - надходження  бюджетних  установ  від  додаткової (господарської) діяльності;

     підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;

     підгрупа 4  -  надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

     У складі другої групи виділяються такі підгрупи:

     підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;

     підгрупа 2  -  кошти,  що  отримують  бюджетні  установи  від підприємств,  організацій,  фізичних  осіб  та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

     підгрупа 3 - кошти,  що отримують вищі та професійно-технічні навчальні  заклади  від  розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів,  отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

     Власні надходження   бюджетних  установ  використовуються  (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на:

     покриття витрат,  пов'язаних  з  організацією   та   наданням послуг,  що  надаються  бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);

     організацію додаткової (господарської)  діяльності  бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);

     утримання, облаштування,  ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);

     ремонт, модернізацію чи придбання нових  необоротних  активів та   матеріальних   цінностей,   покриття   витрат,  пов'язаних  з організацією збирання  і  транспортування  відходів  і  брухту  на приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи);

     господарські потреби   бюджетних  установ,  включаючи  оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);

     організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);

     виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої групи).

 

Відповідно до частини четвертої  статті  16: 

Бюджетна  установа  не має права здійснювати запозичення у будь-якій  формі  (крім  випадків,  передбачених цим Кодексом) або надавати  юридичним  чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів  з бюджету)…

 

Відповідно до частини одинадцятої статті 23:

Забороняється без внесення змін до закону  про  Державний бюджет  України (рішення про місцевий бюджет) збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного  бюджету (місцевого бюджету) на:

 оплату праці  працівників  бюджетних установ  за  рахунок зменшення інших видатків;…”

 

Відповідно до частини тринадцятої  статті 23:

Кабінет Міністрів України встановлює граничні суми витрат бюджетних  установ  на  придбання  автомобілів,   меблів,   іншого обладнання та устаткування для адміністративних потреб…

Відповідно до частини другої статті 55:
Захищеними    видатками    Державного    бюджету   України визначаються видатки загального фонду на: 

    оплату праці працівників бюджетних установ;

    нарахування на заробітну плату; … .

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 56: “Бюджетні  установи  ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових  актів  щодо  ведення бухгалтерського обліку в порядку,  встановленому  Міністерством  фінансів України...” 

 

 

© ТОВ Мультипрофіль-сервіс           РОЗМІСТИТИ РЕКЛАМУ НА САЙТІ.

 

 MAS jspq dnkk`p`   MAS jspq ebpn   MAS jspq psak Lefa`mjnbqjhi jspq b`k~r  Hmdejq UX Vem{ m` aemghm, dhgek| h c`g m` @GQ b Sjp`hmeOncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep